Oμαδες, Ενωσεις και πιστοποιησεις

 • Αρχική
 • Oμάδες, Ενώσεις και πιστοποιήσεις
Σχετικά με εμάς

Oμάδες, Ενώσεις και πιστοποιήσεις

Ως βασικό στοιχείο των στόχων μας για την ενίσχυση του δικτύου μας, έχουμε προωθήσει μια ποικιλία πολύτιμων συνεργασιών και συνδέσεων εντός και εκτός του κλάδου μας. Αυτές οι στρατηγικές συνεργασίες διευκολύνουν τη συνεργασία σε κρίσιμες πρωτοβουλίες, εξασφαλίζουν την επικαιροποιημένη γνώση των τάσεων και των εξελίξεων του κλάδου και επιτρέπουν συζητήσεις σε σχέση με βασικά θέματα γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ενεργός συμμετοχή μας σε βασικά δίκτυα διευκολύνει την επέκταση της εταιρείας μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των κοινών στόχων. Μέσω της ενεργού συμμετοχής με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, είμαστε σε θέση να μοιραζόμαστε και να υιοθετούμε αποτελεσματικά τις πιο αποτελεσματικές μεθοδολογίες που προωθούν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η ενεργός συμμετοχή σε σημαντικές ενώσεις καλλιεργεί τη συλλογική υπευθυνότητα, ενθαρρύνοντας προσπάθειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα και υποστηρίζουν τη συνολική ευημερία της κοινότητας. Ταυτόχρονα, παρέχουμε βοήθεια για την προώθηση και την εκτέλεση προγραμμάτων με επίκεντρο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουμε ενεργά σε ομάδες βιωσιμότητας και περιβαλλοντικά φόρουμ, με στόχο την ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στις εταιρικές μας δραστηριότητες. Μέσω των συνεργασιών μας με πολλαπλούς οργανισμούς, ο Όμιλός μας είναι σε θέση να υιοθετήσει βιώσιμες λύσεις, να ελαχιστοποιήσει τις οικολογικές επιπτώσεις και να προωθήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και διατήρηση. Οι σχέσεις μας με κλαδικές ομάδες και επιτροπές βιωσιμότητας καταδεικνύουν την αφοσίωσή μας στην επίτευξη της αριστείας, της υπευθυνότητας και της καινοτομίας στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή σε ομάδες και ενώσεις παρέχει αξιοσημείωτα οφέλη, όπως η ανάπτυξη και η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και διαδικασιών, καθώς και η ευρεία ανταλλαγή γνώσεων στον κλάδο μας. Δημιουργώντας συνδέσεις και συνεργασίες με άλλες οντότητες και οργανισμούς, προωθούμε μια σημαντική και επωφελή στροφή προς τη βιωσιμότητα που ενισχύει τον κλάδο μας. Επιπλέον, μέσω της καλλιέργειας μιας συνεργατικής προσέγγισης, καλλιεργείται μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και βελτίωσης.

Είμαστε ενεργά μέλη και συνεισφέρουμε στις ακόλουθες ομάδες και ενώσεις:

Η International Association of Ports and Harbors (IAPH), μια ΜΚΟ με έδρα το Τόκιο, εκπροσωπεί 168 λιμάνια και 134 επιχειρήσεις που σχετίζονται με λιμάνια σε 84 χώρες, από τον Αύγουστο του 2022. Αυτά τα μέλη διαχειρίζονται πάνω από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και της κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων. Η IAPH διατηρεί συμβουλευτικούς δεσμούς με διάφορα όργανα του ΟΗΕ, όπως η UNCTAD, το UNEP και το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

Η BIMCO είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός πλοιοκτητών, ναυλωτών, ναυλομεσιτών και πρακτόρων που έχει ως στόχο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για τη διασφάλιση και την προστιθέμενη αξία των μελών της.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ναυτιλία (European Sustainable Shipping Forum – ESSF) διευκολύνει το διάλογο, την ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των αρχών των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων της ναυτιλίας. Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ.

Η Euroshore ιδρύθηκε το 1998 και εκπροσωπεί 36 μέλη από 18 χώρες σε όλο τον κόσμο, με αποστολή να προάγει τα συμφέροντα των εταιρειών που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων. Προωθεί τη χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής, τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση αποβλήτων, την τήρηση των διεθνών πολιτικών για τα απόβλητα πλοίων και τον υγιή ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Euroshore συνέβαλε σημαντικά στην ευρωπαϊκή οδηγία (2019/883/ΕΚ) σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.

Με έδρα τις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (European Sea Ports Organisation – ESPO), ο οποίος ιδρύθηκε το 1993, είναι η συλλογική φωνή των θαλάσσιων λιμένων στην ΕΕ. Ο ESPO βοηθά τα μέλη του να κατανοήσουν τις πρωτοβουλίες πολιτικής και παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των λιμενικών αρχών. Έχει εξελιχθεί σε ένα δίκτυο γνώσης που ασχολείται με τους ενδιαφερόμενους φορείς του θαλάσσιου τομέα.

Η International Waste Working Group είναι μια μη κερδοσκοπική, μη πολιτική ομάδα μηχανικών και επιστημόνων που εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσιού Περιβάλλοντος (HELMEPA) είναι η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση των Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών με στόχο την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση που προκαλείται από τα πλοία, η οποία ιδρύθηκε στον Πειραιά στις 4 Ιουνίου 1982. Με το σύνθημα “Να σώσουμε τις θάλασσες”.

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ιδρύθηκε το 2001 και αποτελείται από περισσότερα από 90 μέλη, τα οποία είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευές, τεχνολογία, βιομηχανικές μονάδες, εταιρείες που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εξειδικευμένοι σύμβουλοι και προμηθευτές προϊόντων.

Η Ελληνική Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα συμμετέχουν περισσότερα από 500 μέλη.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας και αναγνωρίζει το εμπόριο και τη βιομηχανία ως τους κινητήριους μοχλούς της μακροπρόθεσμης, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) λειτουργεί άτυπα από τη δεκαετία του 1930, αλλά μέχρι και το 1940 η Μεσογειακή ναυτιλία εκπροσωπούνταν από την Ε.Ε.Ε. Η ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας, ο έντονος ανταγωνισμός που δέχονταν ο ελληνικός στόλος εκείνης της περιόδου και η άμεση εξάρτηση από τις εθνικές πολιτικές έκαναν την δημιουργία μίας ένωσης με αποκλειστικό αντικείμενο τη Μεσογειακή ναυτιλία επιτακτική ανάγκη. Η ΕΕΝΜΑ ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον κύριο φορέα εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα Ευρωπαϊκά δρώμενα συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών προώθησης και ενδυνάμωσης της ΝΜΑ.

Οι συνεργασίες μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Εκτιμούμε πλήρως τη σημασία των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Έχοντας καθιερώσει σταθερές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνεργαζόμαστε σε ερευνητικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζουμε την ακαδημαϊκή έρευνα, παρέχουμε θέσεις πρακτικής άσκησης και εισαγωγικές θέσεις για νέους επιστήμονες και συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσεων, όπως σεμινάρια και συνέδρια.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη θέση μας ως ηγέτης του κλάδου, προωθώντας παράλληλα την επόμενη γενιά ταλέντων και καινοτομίας.

Έχουμε συνάψει συμφωνίες με μια σειρά από ιδρύματα υψηλού κύρους, μεταξύ των οποίων τα εξής.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Οι πιστοποιήσεις μας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού μας σε διάφορες πτυχές, ο Όμιλός μας έχει λάβει με επιτυχία πολλαπλές πιστοποιήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την αφοσίωση του Ομίλου HEC στη διατήρηση υψηλών λειτουργικών προτύπων και βιώσιμων πρακτικών.

 • ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 • ISO 16304:2018 Διευθέτηση και Διαχείριση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παραλαβής
 • ISO 45001:2018 Yγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
 • SA 8000:2014 – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience