ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στόχος μας είναι να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται το επιχειρηματικό μας μοντέλο παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα:

Τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής μας:

Πρωτοποριακή τεχνογνωσία και διεθνής εμπειρία

Καινοτόμο και Αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας

Πιστοποιημένη πατέντα στη διαδικασία επεξεργασίας

Εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό, ναυτικό και διοικητικό προσωπικό

Βιομηχανία

Στις βιομηχανίες, είτε πρόκειται για την παραγωγή ενέργειας, είτε για την παραγωγή τσιμέντου, είτε για το χημικό τομέα, οι διεργασίες συνδέονται με την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων επικίνδυνων και μη επικίνδυνων καταλοίπων. Δίνουμε έμφαση στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, όπου η αποδοτικότητα των πόρων και η επαναχρησιμοποίηση τους αποτελούν βασική μας προτεραιότητα.

Συνοπτικά, στον Όμιλο μας, βοηθάμε στην αποτελεσματική και ορθή διαχείριση των καταλοίπων και της βιομηχανίας.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα ρεύματα καταλοίπων που παράγονται από βιομηχανικές μονάδες, μεγιστοποιώντας τα επίπεδα ανάκτησης και ορθής τελικής διάθεσης. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας για τη διαχείριση των καταλοίπων αποτρέπουν τη διαφυγή καταλοίπων από τις βιομηχανικές μονάδες εκτός του κύκλου παραγωγής και κατανάλωσης, τηρώντας παράλληλα τις κανονιστικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience