ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Εκτεταμένες υπηρεσίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενός κυκλικού μοντέλου μηδενικών αποβλήτων.

Ο Όμιλος HEC θεσπίζει εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη

Τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, στον Όμιλο HEC ακολουθούμε μια αναγεννητική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα κατάλοιπα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Κανονισμών, με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης τους μέσω της ανακύκλωσης.  Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δεσμευόμαστε να παράγουμε προστιθέμενη αξία στους πόρους που διαχειριζόμαστε, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την μέγιστη επαναχρησιμοποίηση τους, με την ανάκτηση υδρογονανθράκων, μηδενίζοντας παράλληλα την δημιουργία αποβλήτων, την θαλάσσια ρύπανση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Μάλιστα η καινοτόμος αυτή διαδικασία έχει κατοχυρωθεί με σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

Ανάκτηση υδρογονανθράκων

Επεξεργασία & σταθεροποίηση ιλύος

Επεξεργασία βιομηχανικών καταλοίπων

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Διαχείριση χημικών καταλοίπων

Καθαρισμός δεξαμενών

Σταθμοί μεταφοράς επικίνδυνων καταλοίπων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

gallery014

Καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, ανάκτησης και τελικής διάθεσης, ο Όμιλος μας λειτουργεί με τα υψηλότερα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Με βάση την τεράστια εμπειρία μας, τις ποικίλες και πιστοποιημένες δεξιότητές μας, προσφέρουμε καθαρές, περιβαλλοντικά ορθές και ανταγωνιστικές λύσεις για μια ποικιλία έργων διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων καταλοίπων. Η τεχνογνωσία μας συμβάλλει στη μείωση του κόστους, του χρόνου διαχείρισης, των υποχρεώσεων και του χρόνου διακοπής λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχουμε στο ευρύ πελατολόγιό μας καινοτόμες και ελκυστικές λύσεις, έχοντας ως κίνητρο τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. 

Προσφέρουμε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για τον καθαρισμό δεξαμενών, την αφαίρεση ιλύος και την απαέρωση δεξαμενών οποιουδήποτε μεγέθους, μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, είτε πρόκειται για τον καθαρισμό δεξαμενών είτε για βιομηχανικά κατάλοιπα, απόβλητα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, απόβλητα λιπαντικά έλαια, διάφορα χημικά ή άλλα, τα αντιμετωπίζουμε πάντα ως μια πρόκληση, που χρειάζεται μια εξατομικευμένη λύση.

Πάντοτε με γνώμονα “ασφάλεια στον άνθρωπο, σεβασμό στο περιβάλλον”

MAK-39
MAK-289

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience